AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


15 - Permbledhje porosish - Enis Rama

14 - Porosia e Imam Ahmedit Rahimehullah - Enis Rama

13 - Porosia e Imam Shafiut Rahimehullah - Enis Rama

12 - Porosia e Imam Malikut Rahimehullah - Enis Rama

11 - Porosia e Ebu Hanifes Rahimehullah - Enis Rama

10 - Porosia e Muadh Ibn Xhebelit Radijallahu anhu - Enis Rama

09 - Porosia e Abdullah ibn Mesudit Radijallahu anhu - Enis Rama

08 - Porosia e Aliut Radijallahu anhu - Enis Rama

07 - Porosia e Othmanit Radijallahu anhu - Enis Rama

06 - Porosia e Omerit Radijallahu anhu - Enis Rama

05 - Porosia e Ebu Bekrit Radijallahu anhu - Enis Rama

04 - Porosia e Muhamedit alejhi selam - Enis Rama

03 - Porosia e Jakubit alejhi selam - Enis Rama

02 - Porosia e Nuhit alejhi selam II - Enis Rama

01 - Porosia e Nuhit alejhi selam - Enis Rama


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Llokman Hoxha
Muhamed Broja
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2014 - info@qsi-ks.com