AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


66 - Beteja në Uhud - Përgaditjet e fundit - Enis Rama

17 - Sureja El Bekare ajetet: 285,286 - Mexhlisi 1 - Ekrem Avdiu

65 - Beteja në Uhud - Pse ndodhi? - Enis Rama

64 -Disa ngjarje pas Bedrit - Enis Rama

63 - I Dërguari në familjen e tij: Kështu i Dërguari i zgjidhte problemet bashkëshortore - Enis Rama

Porosi që i japin kuptim jetë - Enis Rama

31 - Shembulli i dy grave I - porosi dhe mësime - Enis Rama

16 - Sureja el Bekare, ajeti 255 - mexhlisi II - Ekrem Avdiu


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Fatmir Latifaj
Fatmir Latifi
Llokman Hoxha
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Rexhep Lushta
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2017 - info@qsi-ks.com