AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur ligjëruesin.

Ligjeratat e fundit


10 - Istigfari mbulim dhe mbrojtje - Enis Rama

Ja pse ia vlenë të krenohemi me Islam II - Fatmir Latifaj

09 - La havle ve la kuvvete ila bilah - thesar i xhenetit - Enis Rama

08 - Fjalët më të vlefshme - Allahu Ekber - Enis Rama

12 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israilëve - mësime dhe udhëzime përmbledhëse - Enis Rama

11 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israileve - Islami fe e bindjes dhe lehtësimeve - Enis Rama


Adem Doberdupi
Adnan Pallqa
Alaudin Abazi
Blerim Musliu
Ekrem Avdiu
Enis Rama
Fadil Musliu
Fatmir Latifaj
Fatmir Latifi
Llokman Hoxha
Muhamed Dermaku
Mustafa Terniqi
Othman Agolli
Rexhep Lushta
Sadat Rrustemi
Sedat Islami
Zeki Cerkezi
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2016 - info@qsi-ks.com