AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur temën.

Adhurimet e zemrës
Arti i mirësjelljes
Formimi që synojmë
IIslami dhe morali
Kështu Allahu ua sjell shembujt

01 - Kështu Allahu ua sjell shembujt - Hyrje

02 - Kështu Allahu ua sjell shembujt - Jeta e kësaj bote një

03 - Keshtu Allahu ua sjell shembujt - Shembulli i ujit dhe jetës në këtë botë

04 - Kështu Allahu ua sjell shembujt - njeriu dhe kriteret e të mbeturit i privilegjuar

07 - Çfarë është xheneti për mua

08 - Xheneti është i përhershëm kuptimi dhe ndikimi

09 - Si të bëhesh banorë i Xhenetit

10 - Xheneti dhe problemet bashkëkohore

11 - Përmbyllje me bukuritë e Xhennetit

12 - Shembulli i dhënies, bëhu ky dhënës

13 - Shembulli i dhënies ta ruajmë cilësinë e dhënies

14 - Shembulli i dhënies së dështuar

14 - Shembulli i dhënies së dështuar

15 - Shembulli i bëmirësit të kërkuar

16 - Ruajtja e shpërblimit nga fortunat e rrënimit

18 - Fjala e mirë kuptime dhe porosi

19 - Produktet e fjalës së mirë

20 - Shembulli i fjalës së keqe kuptimi dhe pasojat

21 - Shembulli i fjalës së keqe fjala e keqe dhe përditshmëria jonë

22 - Shembulli i ujit dhe zjarrit - shpallja dhe logjika

23 - Shembulli i ujit dhe zjarrit - shpallja dhe zemra

24 - Shpallja dhe njeriu - procesi i ndikimit dhe kategoritë e përfitimit

25 - Shembulli marimangës - besimi interes apo bindje

26 - Shembulli i merimangës - kriteret e besimit të duhur

27 - Shembulli i vendbanimit të sigurtë - bazat e një analize të shëndoshë

28 - Shembulli i vendbanimit të sigurtë - siguria që na duhet - si ta fitojmë dhe ruajmë

30 - Si dhe çfarë ka ndodhur në Isra dhe Miraxh


Ligjerata të përgjithshme
Meditime Ramazani
Norma Kuranore
Pengesat në rrugë
Porosi në prag të vdekjes
Realitete që frymëzojnë
Rrëfime Kuranore

01 - Refime Kuranore - Objektivat dhe rëndësia

02 - Rrëfimi mbi Ademin alejhis selam - krijimi dhe emërtimet

03 - Rrëfimi mbi Ademin as - Shejtani Havaja dhe Xhenneti

04 - Ademi alejhis selam mes mëkatit dhe pendimit

05 - Mësime dhe përvoja nga zbritja e Ademit a.s as në tokë

06 - Rrëfimi mbi Ademin - raporti mes Ademit dhe Iblisit

07 - Urtësi dhe mësime nga jetëgjatësia e Iblisit

08 - Rrëfimi për dy bijtë e Ademit

09 - Rrëfimi për dy bijtë e Ademit alejhi selam - i devotshmi faktor i sigurisë dhe mirëqenies

10 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israilëve - porosi dhe përvoja të rëndësishme

11 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israileve - Islami fe e bindjes dhe lehtësimeve

12 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israilëve - mësime dhe udhëzime përmbledhëse

13 - Rrëfimi i ndërtimit të shtëpisë së shenjtë - historia e sakrificës dhe flijimit

14 - Rrëfimi i ndërtimit të shtëpisë së shenjtë - aktualitet, bashkëpunim dhe dhembshuri

15 - Ibrahimi dhe ndërtimi i Qabes simbol i vlerave dhe humanizmit

16 - Mbreti polemizon Ibrahimin - Arsyeja shoqërues i besimit

17 - Ibrahimi dhe metodologjia e një debati të mirëfilltë

18 - Rrëfimi i Hixhretit - shembulli i dëgjueshmërisë dhe nënshtrimit

19 - Rrëfimi i Hixhretit - ligji i shkaqeve dhe mësime të sakrificës

20 - Rrëfimi i hixhretit - mes formalitetit dhe realitetit

21 - Rrëfimi që tronditi Medinen - hyrje dhe prezantim

22 - Rrefimi që tronditi Medinen

23 - Analiza e Kuranit për ngjarjet dhe metodologjia e luftimit të thashethemeve

24 - Rrëfimi që tronditi Medinen - dobitë dhe porositë përmbyllëse

25 - Besimtari nga sureja Jasin - i përgjegjshëm, praktik dhe ambicioz

26 - Besimtari nga sureja Jasin - i mëshirshëm, me prioritete dhe në shërbim të popullit

27 - Lukmani dhe biri i tij - kështu duhet të jenë prindërit

28 - Lukmani dhe biri i tij - edukata e duhur dhe formimi i kompletuar

29 - Lukmani dhe biri i tij - modestia dhe komunikimi i drejtë pjesë e edukimit

30 - Sofra e Isait alejhi selam

31 - Sofra e Isait alejhi selam II


Rrëfimi i Kabit dhe gjendja jonë
Ta njohim të Dërguarin alejhi selam

01 - Pse duhet ta njohim të Dërguarin

02 - Përgaditjet për shpalljen, Arabët

03 - Pregaditjet për shpalljen, Mekeja

04 - Përgaritjet për shpalljen - lindja dhe fëmijëria e të Dërguarit

05 - I Dërguari jetim dhe bari

06 - I Dërguari që nuk di shkrim dhe lexim

07 - Aleanca kundër padrejtësisë si përgaditje për pejgamberllëk

08 - Martesa me hadixhen r.a

09 - Përgaditjet e fundit para shpalljes

10 - Kështu filloi - ta njohim të Dërguarin

11- Qëndrimi i paharruar i Hatixhes Allahu qoftë i kënaqur me të

12 - Kush ishin besimtarët e parë

13 - Nga shtëpia e Erkamit deri te kodra safa

14 - Pse kurejshët refuzonin shpalljen

15 - Fushatat kundër të Dërguarit emërtimet e shëmtuara

16 - Fushatat kundër të Dërguarit - i Dërguari mes Ebu Talibit dhe Ebu Lehebit

17 - Fushatat kundër të Dërguarit ngritja e dilemave

18 - Urtësi hyjnore në fushatat kundër të Dërguarit alejhi selam

19 - Shpërngulja në Abisini arsyet dhe qëllimet

20 - Përpjekja e kurejshëve për të rikthyer të shpërngulurit në Abisini

21 - Analizë e fjalimit të Ebu Xhaferit para Nexhashiut

22 - Hamza dhe Omeri Allahu qoftë i kënaqur me ta pranojnë Islamin

23 - Bojkoti i kurejshëve ndaj të Dërguarit - mësime dhe urtësi

24 - Përpjekjet e kurejshëve për kompromis dhe qëndrimi i të Dërguarit

25 - Vdekja e Ebu Talibit mësime dhe urtësi

26 - Vdekja e Hatixhes një humbje që nuk u kompenzua

27 - Rrugëtimi për Taif - sprovat dhe urtësitë

28 - Një kthim më ndryshe nga Taifi në Mekke

29 - Pse ndodhi Israja dhe Miraxhi

31 -Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi

32 - Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi II

33 - Përgatitjet për Hixhretin - rrethanat në Medine

34 - Përgatitje për Hixhretin-besatimi i parë i Akabes

35 - Dërgimi i Musabit në Medine

36 - Besatimi i dytë i Akabes

37 - Besatimi i dytë i Akabes - mesime dhe porosi

38 - Grupet e para me të cilat filloi Hixhreti - mësime dhe dobi

39 - Hixhreti i Ebu Selemes me familjen e tij

40 - Kështu u shpërngul Umeri Allahu qoftë i kënaqur me të

41 - Vendimi i kurejshitëve për ta vrarë të Dërguarin alejhi selam

42 - Hixhreti nisja nga shtëpia eEbu Bekrit

43. Hixhreti, qëndrimi në shpellë

44 - Hixhreti rrugës për në Medine

45 - Ngjarja me Suraka ibn Malik

46 - Hixhreti, arritja në Medine

47 - Në shtëpinë e Ebu Ejub el Ensarit

48 - Vendimet e para në Medine

49 - Ndërtimi shoqëror në Medine

50 - Kështu filloi ezani

51 - Rikthehen provokimet e kurejshëve

51 - Rikthehen provokimet e kurejshëve

52 - Muhamedi alejhi selam ndryshon reagimin ndaj kurejshëve

53 - Ndryshimi i Kiblës - mësime dhe urtësi

54 - Keshtu ndodhi Beteja e Bedrit

55 - Rëndësia e betejës në Bedër

56 - Përfitime dhe mësime nga Beteja e Bedrit

57 - Ngjarjet që ndërlidhen me Betejën e Bedrit

58 - I Dërguari në familjen e tij - rëndësia dhe veçoritë

59 - I Dërguari në familjen e tij - dashuria bashkëshortore në kuadër të adhurimit

60 - I Dërguari në familjen e tij mëshira në familjen e të Dërguarit alejhi selam

61 - I Dërguari në familjen e tij modeli i balansit bashkëshortor në jetën e të Dërguarit


Ta njohim të Dërguarin alejhi selam

01 - Pse duhet ta njohim të Dërguarin

02 - Përgaditjet për shpalljen, Arabët

03 - Pregaditjet për shpalljen, Mekeja

04 - Përgaritjet për shpalljen - lindja dhe fëmijëria e të Dërguarit

05 - I Dërguari jetim dhe bari

06 - I Dërguari që nuk di shkrim dhe lexim

07 - Aleanca kundër padrejtësisë si përgaditje për pejgamberllëk

08 - Martesa me hadixhen r.a

09 - Përgaditjet e fundit para shpalljes

10 - Kështu filloi - ta njohim të Dërguarin

11- Qëndrimi i paharruar i Hatixhes Allahu qoftë i kënaqur me të

12 - Kush ishin besimtarët e parë

13 - Nga shtëpia e Erkamit deri te kodra safa

14 - Pse kurejshët refuzonin shpalljen

15 - Fushatat kundër të Dërguarit emërtimet e shëmtuara

16 - Fushatat kundër të Dërguarit - i Dërguari mes Ebu Talibit dhe Ebu Lehebit

17 - Fushatat kundër të Dërguarit ngritja e dilemave

18 - Urtësi hyjnore në fushatat kundër të Dërguarit alejhi selam

19 - Shpërngulja në Abisini arsyet dhe qëllimet

20 - Përpjekja e kurejshëve për të rikthyer të shpërngulurit në Abisini

21 - Analizë e fjalimit të Ebu Xhaferit para Nexhashiut

22 - Hamza dhe Omeri Allahu qoftë i kënaqur me ta pranojnë Islamin

23 - Bojkoti i kurejshëve ndaj të Dërguarit - mësime dhe urtësi

24 - Përpjekjet e kurejshëve për kompromis dhe qëndrimi i të Dërguarit

25 - Vdekja e Ebu Talibit mësime dhe urtësi

26 - Vdekja e Hatixhes një humbje që nuk u kompenzua

27 - Rrugëtimi për Taif - sprovat dhe urtësitë

28 - Një kthim më ndryshe nga Taifi në Mekke

29 - Pse ndodhi Israja dhe Miraxhi

31 -Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi

32 - Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi II

33 - Përgatitjet për Hixhretin - rrethanat në Medine

34 - Përgatitje për Hixhretin-besatimi i parë i Akabes

35 - Dërgimi i Musabit në Medine

36 - Besatimi i dytë i Akabes

37 - Besatimi i dytë i Akabes - mesime dhe porosi

38 - Grupet e para me të cilat filloi Hixhreti - mësime dhe dobi

39 - Hixhreti i Ebu Selemes me familjen e tij

40 - Kështu u shpërngul Umeri Allahu qoftë i kënaqur me të

41 - Vendimi i kurejshitëve për ta vrarë të Dërguarin alejhi selam

42 - Hixhreti nisja nga shtëpia eEbu Bekrit

43. Hixhreti, qëndrimi në shpellë

44 - Hixhreti rrugës për në Medine

45 - Ngjarja me Suraka ibn Malik

46 - Hixhreti, arritja në Medine

47 - Në shtëpinë e Ebu Ejub el Ensarit

48 - Vendimet e para në Medine

49 - Ndërtimi shoqëror në Medine

50 - Kështu filloi ezani

51 - Rikthehen provokimet e kurejshëve

51 - Rikthehen provokimet e kurejshëve

52 - Muhamedi alejhi selam ndryshon reagimin ndaj kurejshëve

53 - Ndryshimi i Kiblës - mësime dhe urtësi

54 - Keshtu ndodhi Beteja e Bedrit

55 - Rëndësia e betejës në Bedër

56 - Përfitime dhe mësime nga Beteja e Bedrit

57 - Ngjarjet që ndërlidhen me Betejën e Bedrit

58 - I Dërguari në familjen e tij - rëndësia dhe veçoritë

59 - I Dërguari në familjen e tij - dashuria bashkëshortore në kuadër të adhurimit

60 - I Dërguari në familjen e tij mëshira në familjen e të Dërguarit alejhi selam

61 - I Dërguari në familjen e tij modeli i balansit bashkëshortor në jetën e të Dërguarit


Të njihemi me Kuranin
Të përzgjedhurit
Udhëtimi drejt Ahiretit
Udhëtimi drejt ndryshimit
Xheneti i kësaj bote

01 - Xheneti i kësaj bote - Hyrje

02 - Rëndësia dhe dobitë e dhikrit

03 - Rrugëtimi drejt përjetimit të dhikrit

04 - Rregulla mbi dhikrin

05 - Fjalët më të vlefshme - SubhanAllah

06 - Fjalët më të vlefshme - Elhamdulilah

07 - Fjalet më të vlefshme - La ilahe il-Allah

08 - Fjalët më të vlefshme - Allahu Ekber

09 - La havle ve la kuvvete ila bilah - thesar i xhenetit

10 - Istigfari mbulim dhe mbrojtje

11 - Bismilah me emrin e Allahut

12 - Na mjafton Allahu dhe Ai është kujdestari më i mirë

13- Dhikri kur zgjohemi nga gjumi

14 - Dhikri kur veshim rrobat

15 - Dhikri i hyrjes dhe daljes nga tualeti

16 - Dhikri pas abdesit

17 - Dhikri i daljes nga shtëpia

18 - Dhikri i daljes nga shtëpia II

19 - Dhikri i hyrjes në xhami

20 - Dhikri gjatë ezanit

21 - Dhikri pas ezanit

22 - Dhikri në fillim të namazit

23 - Dhikri në teshehud - etehijati

24 - Dhikri në teshehud - salavatet

25 - Dhikri në teshehud - salavatet II

26 - Lutjet para selamit

27 - Lutjet para selamit II

28 - Lutjet para selamit - O Zot na jep të mira në jetën e kësaj bote

29 - Lutjet para selamit - Zoti ynë më fal muam, prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët

30 - Lutjet para selamit - Zoti im më ndihmo të përmendi, të falenderoj dhe sa më mirë të adhuroj Ty

31 - Dhikri pas selamit - Allahume ente selam

32 - Dhikri pas selamit - Ajetul Kursia

33 - Dhikri pas selamit - Ajetul Kursia II

34 - Duaja kur e vizitojmë të sëmurin

35 - Duaja në rast fatkeqësie

36 - Duaja kur i vizitojmë varrezat

37 - Duaja e udhëtimit

38 - Duaja e ngushëllimit

39 - Duaja e kthimit të borxhit

40 - Duaja e përfundimit të tubimit


Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2017 - info@qsi-ks.com