AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur temën.


Ta njohim Allahun

001 - Pse duhet ta njohim Allahun

002 - Çka na ndihmon ta njohim Allahun

003 - Kuptimi i emrit Allah

004 - Kuptimi i emrit Er-Rab

005 - Kuptimi i emrit Er-Rrahman

006 - Kuptimi i emrit Er-Rrahim

007 - El-Malik - kuptimi dhe reflektimet

008 - El-Malik - ndikimi në jetën e besimtarit

009 - Kuptimi i emrit El-Kudus

010 - Kuptimi i emrit Es-Selam

011 - El-Mu`min - Kuptimi dhe reflektimet (I)

012 - El-Mu`min - Ndikimi në jetën e besimtarit (II)

013 - Kuptimi i emrit El-Muhejmin

014 - Kuptimi i emrit El-Aziz

015 - Kuptimi i emrit El-Xhebar

016 - Kuptimi i emrit El-Mutekebir

017 - Kuptimi i emrit El-Halik

018 - Kuptimi i emrave El-Bari dhe El-Musauir

019 - Er-Rrezak - Kuptimi dhe reflektimet

020 - Er-Rrezak - Ndikimi në jetën e besimtarit

021 - Esh-Shekur - Kuptimi dhe reflektimet

022 - Esh-Shekur - Ndikimi në jetën e besimtarit

023 - El-Gafur - Kuptimi dhe reflektimet

024 - El-Gafur - Ndikimi në jetën e besimtarit

025 - Kuptimi i emrit Es-Semi`ë

026 - Kuptimi i emrit El-Basir

027 - El-Hafidh - Kuptimi dhe reflektimet

028 - El-Hafidh - Ndikimi në jetën e besimtarit

029 - El-Alim - Kuptimi dhe reflektimet

030 - El-Alim - Ndikimi në jetën e besimtarit

031 - El-Kerim - Kuptimi dhe reflektimet

032 - El-Kerim - Ndikimi në jetën e besimtarit

033 - El-Halim - Kuptimi dhe reflektimet

034 - El-Halim - Ndikimi në jetën e besimtarit

035 - El-Hakim - Kuptimi dhe reflektimet

036 - El-Hakim - Ndikimi në jetën e besimtarit

037 - El-Uekil - Kuptimi dhe reflektimet

038 - El-Uekil - Ndikimi në jetën e besimtarit

039 - El-Hasib - Kuptimi dhe reflektimet

040 - El-Hasib - Ndikimi në jetën e besimtarit

041 - En-Nasir - Kuptimi dhe reflektimet

042 - En-Nasir - Ndikimi në jetën e besimtarit

043 - El-Fetah - Kuptimi dhe reflektimet

044 - El-Fetah - Ndikimi në jetën e besimtarit

045 - Et-Teuab - Kuptimi dhe reflektimet

046 - Et-Teuab - Ndikimi në jetën e besimtarit

047 - El-Haj El-Kajum - Kuptimi dhe reflektimet

048 - El-Haj El-Kajum - Ndikimi në jetën e besimtarit

049 - El-Adhim - Kuptimi dhe reflektimet

050 - El-Adhim - Ndikimi në jetën e besimtarit

051 - El-Uedud - Kuptimi dhe reflektimet

052 - El-Uedud - Ndikimi në jetën e besimtarit

053 - El-Ganij - Kuptimi dhe reflektimet

054 - El-Ganij - Ndikimi në jetën e besimtarit

055 - El-Berr - Kuptimi dhe reflektimet

056 - El-Berr - Ndikimi në jetën e besimtarit

057 - El-Hadi - Kuptimi dhe reflektimet

058 - El-Hadi - Ndikimi në jetën e besimtarit

059 - El-Kadir - Kuptimi dhe reflektimet

060 - El-Kadir - Ndikimi në jetën e besimtarit

061 - El-Uelij - Kuptimi dhe reflektimet

062 - El-Uelij - Ndikimi në jetën e besimtarit

063 - El-Afuw - Kuptimi dhe reflektimet

064 - El-Afuw - Ndikimi në jetën e besimtarit

065 - Es-Samed - Kuptimi dhe reflektimet

066 - Es-Samed - Ndikimi në jetën e besimtarit

067 - Err-Rreuf - Kuptimi dhe reflektimet

068 - Err-Ereuf - Ndikimi në jetën e besimtarit

069 - Esh-Shehid - Kuptimi dhe reflektimet

070 - Esh-Shehid - Ndikimi në jetën e besimtarit

071 - Es-Sitir - Kuptimi dhe reflektimet

072 - Es-Sitir - Ndikimi në jetën e besimtarit

073 - El-Euel - Kuptimi dhe reflektimet

074 - El-Euel - Ndikimi në jetën e besimtarit

075 - El-Karib - Kuptimi dhe reflektimet

076 - El-Karib - Ndikimi në jetën e besimtarit

077 - El Muhsin - Ndikimi në shfrytëzimin e 10 ditëve të Dhul Hixhes.mp3

078 - El Muhsin - Ndikimi në shfrytëzimin e 10 ditëve të Dhul Hixhes II

079 - El-Hamid - Kuptimi dhe reflektimet

080 - El-Hamid - Ndikimi në jetën e besimtarit

081 - El Uasia - Kuptimi dhe reflektimet

082 - El-Uasia - Ndikimi në jetën e besimtarit

083 - El-Latif - Kuptimi dhe reflektimet

084 - El-Latif - Ndikimi në jetën e besimtarit

085 - El-Mexhid - Kuptimi dhe reflektimet

086 - El-Mexhid - Ndikimi në jetën e besimtarit

087 - El-Uehab - Kuptimi dhe reflektimet

088 - El-Uehab - Ndikimi në jetën e besimtarit

089 - El-Hak - Kuptimi dhe reflektimet

090 - El-Hak - Ndikimi ne jeten e besimtarit.

091 - Et-Tajib - Kuptimi dhe reflektimet

092 - Et-Tajib - Ndikimi në jetën e besimtarit

093 - EL-Hajjij - Kuptimi dhe reflektimet

094 - EL-Hajjij - Ndikimi në jetën e besimtarit

095 - El-Xhemil - Kuptimi dhe reflektimet

096 - El-Xhemil - Ndikimi në jetën e besimtarit

097 - El-Mustean - Kuptimi dhe reflektimet

098 - El-Mustean - Ndikimi në jetën e besimtarit

099 - El-Menan - Kuptimi dhe reflektimet

100 - El-Menan - Ndikimi në jetën e besimtarit.mp3

101 - Ed-Dejan - Kuptimi dhe reflektimet

102 - Ed-Dejan - Ndikimi në jetën e besimtarit

103 - El-Kabid dhe El-Basit - Kuptimi dhe reflektimet

104 - El-Kabid dhe El-Basit - Ndikimi në jetën e besimtarit

105 - El-Varith - Kuptimi dhe reflektimet

106 - El-Varith- Ndikimi në jetën e besimtarit

107 - Esh-Shafi - Kuptimi dhe reflektimet

108 - Esh-Shafi - Ndikimi në jetën e besimtarit

109 - El-Alij - Kuptimi dhe reflektimet

110 - El-Alij - Ndikimi në jetën e besimtarit

111 - El-Mukadim dhe El-Muahir - Kuptimi dhe reflektimet

112 - El-Mukadim dhe El-Muahir - Ndikimi në jetën e besimtarit

113 - Err-Rrefik - Kuptimi dhe reflektimet

114 - Err-Rrefik - Ndikimi ne jeten e besimtarit

115 - El-Kawijj dhe El-Metin - Kuptimi dhe reflektimet

116 - El-Kawijj dhe El-Metin - Ndikimi në jetën e besimtarit

117 - El-Muhit - Kuptimi dhe reflektimet

118 - El-Muhit - Ndikimi në jetën e besimtarit

119 - Es Subuh - Kuptimi dhe reflektimet

120 - Es-Subuh - Ndikimi në jetën e besimtarit

121 - El-Mukit - Kuptimi dhe reflektimet.mp3

122 - El-Mukit - Ndikimi në jetën e besimtarit

123 - El-Habir - Kuptimi dhe reflektimet

124 - El-Habir - Ndikimi në jetën e besimtarit

125 - En-Nur - Kuptimi dhe reflektimet

126 - En-Nur - Ndikimi ne jeten e besimtarit

127 - El-Mubin - Kuptimi dhe reflektimet

128 - El-Mubin - Ndikimi në jetën e besimtarit

129 - El-Kahar - Kuptimi dhe reflektimet

130 - El-Kahar - Ndikimi në jetën e besimtarit

131 - Err-Rrekib - Kuptimi dhe reflektimet

132 - Err-Rrakib - Ndikimi në jetën e besimtarit

133 - El-Ehad - Kuptimi dhe reflektimet

134 - El-Ehad - Ndikimi në jetën e besimtarit


Adhurimet e zemrës
Akide për fillestarë
Arti i mirësjelljes
Bazat e stabilitetit në Islam
Besimtari mes mëkatit dhe pendimit
Si të përfitojmë nga Haxhi
Fikhu i tregtisë
Formimi që synojmë
Fragmente nga jeta e selefit
Hyrje në Akide
Imani dhe kufri tek Ehli Suneti
IIslami dhe morali
Jeta e sahabeve
Këshilla praktike rreth Ramazanit
Komenti i sures Huxhurat
Komenti i sures Kehf
Komentim i 40 haditheve të Imam Neveviut

01 - Hyrje në komentimin e 40 haditheve të Imam Neveviut

02 - Hadithi 1 - Biografia e transmetuesit dhe disa dobi

03 - Njeti - kuptimi dhe rëndësia

04 - Raporti mes qëllimit dhe veprës

05 - Sinqeriteti, kuptimi dhe rëndësia

06 - Vërejtje të rëndësishme rreth sinqeritetit

07 - Dobi të përgjithshme nga hadithi i Xhibrilit

08 - Islami dhe Imani në hadithin e Xhibrilit

09 - Sqarime rreth Ihsanit

10 - Shenjat e kijametit dhe përmbysja e kuptimit

11 - Hadithi 3 - Biografia e transmetuesit - Abdullah ibn Umerit

12 - Bazat e Islamit

13 - Hadithi 4 - Biografia e transmetuesit - Abdullah ibn Mesudi

14 - Besimtari mes caktimit dhe përfundimit

15 - Hadithi 5 - Biografia e transmetueses - Aisha radiallahu anha

16 - Kush shpif në fenë tonë... - Rëndësia dhe kuptimi

18 - Pasimi i të Dërguarit, kuptimi i drejte dhe vlera e tij

19 - Rregullat që duhet pasur parasysh gjatë pasimit

20 - Bidati kuptimi dhe rreziku

21 - Hadithi i gjashtë - Hallali dhe harami janë të qartë

22 - Kuptime të drejta rreth hallallit dhe haramit

23 - Rregulla rreth largimit nga gjerat e dyshimta

24 - Rolet e zemrës

25 - Përmirësimi i zemrës

26 - Shenjat e prishjes se zemrave

27 - Hadithi i 7 - Biografia e transmetuesit Temim ed-Dari

28 - Feja është nasiha - kuptime të përgjithshme

29 - Feja është nasiha... për Kuranin

30 - Feja është nasiha - për Pejgamberin alejhi selam

31 - Feja është nasiha - për udhëheqësit e muslimanëve

32 - Feja është nasiha - për xhematin e muslimanëve

33 - Hadithi i tete - Jam i obliguar

34 - Jam i urdhëruar - deri sa ta dëshmojnë Shehadetin

35 - Gjaku dhe pasuria janë të mbrojtura

36 - Hadithi 9 - Biografia e transmetuesit Ebu Hurejre

37 - I Dërguari alejhi selam ndalon dhe obligon

38 - Pyetjet e tepërta dhe shkatërrimi i popujve

39 - Për çfarë dhe si duhet të pyesim

40 - Format e kundërshtimit të Pejgamberëve

41 - Format e kundërshtimit të Pejgamberëve II

42 - Format e kundërshtimit të Pejgamberëve III

43 - Hadithi 10 - Standardet e pranimit të veprave të mira

44 - Lidhja mes fitimit hallall dhe veprave të mira

45 - Pengesat në pranimin e lutjes

46 - Hadithi 11 - Biografia e transmetuesit Hasen ibn Ali ibn Ebitalib

47 - Çfarë po u lëmë atyre pas nesh

48 - Bindja e fortë i largon dyshimet

49 - Hadithi 12 - Kështu ndikon Islami te besimtari

50 - Braktise atë që nuk të përket


Komentim i hadithit
Komentim i librit 'Sahil el Buhari'

Komentim i kapitullit el-Edeb
Komentim i kapitullit el-Fiten
Komentim i kapitullit Rikak

Komentim i librit Akideja e Vasitit të Ibn Tejmijes
Komentim i librit Kitabu Teuhid
Komentim i librit Tre parimet dhe argumentet e tyre
Komentim i zgjeruar i librit Tre parimet dhe argumentet e tyre
Komentimi i xhuzit Amme
Konflikti mes njeriut dhe shejtanit
Kuptimet që i ndërruan të parët tanë
Ligjerata mbi muajin e Ramazanit
Ligjerata të përgjithshme

Ambicja e lartë e besimtarit

Ballafaqimi me shejtanin (I)

Ballafaqimi me shejtanin (II)

Ballafaqimi me shejtanin (III)

Bëhu e veçantë

Besimtari dhe Kur`ani

Besimtari mes provokimit dhe reagimit

Besimtari në mes frikës dhe shpresës

Braktise atë që nuk të përket

Çfarë shpreson agjëruesi

Cka të preokupon

Dashuria ndaj Pejgamberit (alejhi selam)

Dashuria

Devijimi pas udhëzimit

Devotshmëria

Dexhali dhe sprovat e tij

Disa këshilla motrës muslimane

Dituria dhe vlera e saj

Domosdoshmëria e kërkimit të diturisë

Drejt një namazi më cilësor

Drejt një Ramazani më cilësor

Edukata bashkëshortore

Edukata me fjalën lailahe ilaAllah

Epshi dhe qëndrimi i Islamit ndaj tij

Femra, edukuese e gjeneratave

Gruaja dhe përmirësimi i shoqërisë

Harta e vazhdimit të adhurimeve pas Ramazanit - Enis Rama

Hixhabi (mbulesa Islame)

Hixhreti, ngadhnjimi i të vërtetës

Israja dhe Miraxhi

Këshilla mbi tejkalimin e problemeve

Këshilla të arta nga Aliu (radiallahu anhu)

Kështu lutet besimtari

Kështu na mëson Kurani

Këto janë shembulli im

Koha, vlera dhe shfrytëzimi i saj

Komenti i sures el-Fatiha

Komentimi i sures El Kader

Kompensimi i së kaluarës

Kthehu tek Zoti yt Bujarë

Kuptime të rëndësishme rreth përuljes në namaz

Kuptimi i drejtë i dhikrit

Kuptimi i drejtë i sprovës

Kuptimi i drejtë i vëllazërisë islame

Ligjeratë për femra - Pyetje-përgjigje

Manual për raporte të mira

Mesatarja në fe

Mirë se vjen muaj i bekuar i Ramazanit

Mirësia e Allahut ndaj mëkatarit

Musai alejhi selam dhe magjistarët

Muslimani i frytshem

Muslimani produktiv

Ndikimi i besimit në rritjen e diturisë

Nevoja jonë për Zotin

Ngushëllimi reflektim i besimit

Një vështrim mbi kuptimet e Duasë

Pendimi një trajtim më ndryshe

Pendimi

Për një Haxh cilësor

Përfitime nga hixhreti i Pejgamberit (alejhi selam)

Përfitime nga jeta e sahabeve

Përfitime nga shpëtimi i Musait alejhi selam

Përgëzime për Umetin Islam

Përgjegjësia e gjykimit ndaj njerëzve

Përjetime që duhet të na shoqërojnë gjatë dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes

Përqëndrimi në fenë e Allahut

Pse nuk falesh?

Pse nuk po avansohemi në përmirësim

Pyetje-përgjigje

Qëndrimi i sheriatit ndaj festave joislame

Ramazani dhe ndryshimi

Raporti i besimtarit në raport me Kuranin

Realiteti i lumturisë

Referencat e muslimanit në marrjen e diturisë

Reflektimi i ligjeratave te ne

Rezistenca ndaj fitneve

Rinia, sfidat dhe shpërblimi

Roli i femres në hixhretin e Pejgamberit (alejhi selam)

Roli i gruas në ndërtimin e së ardhmes

Ruajtja e gjuhës nga përgojimi (gibeti)

Ruajtja e gjuhës nga përgojimi

Sabri (Durimi)

Sakrifica për fenë e Allahut

Shembuj nga meditimi praktik i Kuranit

Shembulli i vendbanimit të sigurt

Shfrytëzoj pesë gjëra para se të vijnë pesë të tjera

Shkaqet që i quan banorët e shpellës te fitorja

Si ta përjetojmë kënaqësinë e ibadetit (adhurimit)

Si ta përmirësojmë kualitetin e veprave

Si ta ruajmë kualitetin Ramazanit

Si ta shfrytëzojmë kohën

Si ta shijosh imanin (besimin)?

Si të bëhemi të dashur tek Allahu?

Si të mbrohemi nga mëkatet?

Si të përfitojmë nga ligjeratat islame

Si të përfitojmë nga ndërrimi i stinëve

Tallja me fenë e Allahut

Ti je vetëm thirrës

Turpi nga Allahu

Ulja e shikimit, derë e shpëtimit

Urtësia

Vdekja - një kuptim ndryshe

Vëllazëria në Islam

Veçoritë e Umetit Islam

Vështrim mbi praktikën tonë islame

Vetëllogaritja

Vlera e 10 ditëve të para të Dhul-Hixhes

Vlera e rinisë në Islam

Vlera e turpit në Islam

Zellshmëria në jetën e besimtarit


Ligjerata të përgjithshme

Ambicja e lartë e besimtarit

Ballafaqimi me shejtanin (I)

Ballafaqimi me shejtanin (II)

Ballafaqimi me shejtanin (III)

Bëhu e veçantë

Besimtari dhe Kur`ani

Besimtari mes provokimit dhe reagimit

Besimtari në mes frikës dhe shpresës

Braktise atë që nuk të përket

Çfarë shpreson agjëruesi

Cka të preokupon

Dashuria ndaj Pejgamberit (alejhi selam)

Dashuria

Devijimi pas udhëzimit

Devotshmëria

Dexhali dhe sprovat e tij

Disa këshilla motrës muslimane

Dituria dhe vlera e saj

Domosdoshmëria e kërkimit të diturisë

Drejt një namazi më cilësor

Drejt një Ramazani më cilësor

Edukata bashkëshortore

Edukata me fjalën lailahe ilaAllah

Epshi dhe qëndrimi i Islamit ndaj tij

Femra, edukuese e gjeneratave

Gruaja dhe përmirësimi i shoqërisë

Harta e vazhdimit të adhurimeve pas Ramazanit - Enis Rama

Hixhabi (mbulesa Islame)

Hixhreti, ngadhnjimi i të vërtetës

Israja dhe Miraxhi

Këshilla mbi tejkalimin e problemeve

Këshilla të arta nga Aliu (radiallahu anhu)

Kështu lutet besimtari

Kështu na mëson Kurani

Këto janë shembulli im

Koha, vlera dhe shfrytëzimi i saj

Komenti i sures el-Fatiha

Komentimi i sures El Kader

Kompensimi i së kaluarës

Kthehu tek Zoti yt Bujarë

Kuptime të rëndësishme rreth përuljes në namaz

Kuptimi i drejtë i dhikrit

Kuptimi i drejtë i sprovës

Kuptimi i drejtë i vëllazërisë islame

Ligjeratë për femra - Pyetje-përgjigje

Manual për raporte të mira

Mesatarja në fe

Mirë se vjen muaj i bekuar i Ramazanit

Mirësia e Allahut ndaj mëkatarit

Musai alejhi selam dhe magjistarët

Muslimani i frytshem

Muslimani produktiv

Ndikimi i besimit në rritjen e diturisë

Nevoja jonë për Zotin

Ngushëllimi reflektim i besimit

Një vështrim mbi kuptimet e Duasë

Pendimi një trajtim më ndryshe

Pendimi

Për një Haxh cilësor

Përfitime nga hixhreti i Pejgamberit (alejhi selam)

Përfitime nga jeta e sahabeve

Përfitime nga shpëtimi i Musait alejhi selam

Përgëzime për Umetin Islam

Përgjegjësia e gjykimit ndaj njerëzve

Përjetime që duhet të na shoqërojnë gjatë dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes

Përqëndrimi në fenë e Allahut

Pse nuk falesh?

Pse nuk po avansohemi në përmirësim

Pyetje-përgjigje

Qëndrimi i sheriatit ndaj festave joislame

Ramazani dhe ndryshimi

Raporti i besimtarit në raport me Kuranin

Realiteti i lumturisë

Referencat e muslimanit në marrjen e diturisë

Reflektimi i ligjeratave te ne

Rezistenca ndaj fitneve

Rinia, sfidat dhe shpërblimi

Roli i femres në hixhretin e Pejgamberit (alejhi selam)

Roli i gruas në ndërtimin e së ardhmes

Ruajtja e gjuhës nga përgojimi (gibeti)

Ruajtja e gjuhës nga përgojimi

Sabri (Durimi)

Sakrifica për fenë e Allahut

Shembuj nga meditimi praktik i Kuranit

Shembulli i vendbanimit të sigurt

Shfrytëzoj pesë gjëra para se të vijnë pesë të tjera

Shkaqet që i quan banorët e shpellës te fitorja

Si ta përjetojmë kënaqësinë e ibadetit (adhurimit)

Si ta përmirësojmë kualitetin e veprave

Si ta ruajmë kualitetin Ramazanit

Si ta shfrytëzojmë kohën

Si ta shijosh imanin (besimin)?

Si të bëhemi të dashur tek Allahu?

Si të mbrohemi nga mëkatet?

Si të përfitojmë nga ligjeratat islame

Si të përfitojmë nga ndërrimi i stinëve

Tallja me fenë e Allahut

Ti je vetëm thirrës

Turpi nga Allahu

Ulja e shikimit, derë e shpëtimit

Urtësia

Vdekja - një kuptim ndryshe

Vëllazëria në Islam

Veçoritë e Umetit Islam

Vështrim mbi praktikën tonë islame

Vetëllogaritja

Vlera e 10 ditëve të para të Dhul-Hixhes

Vlera e rinisë në Islam

Vlera e turpit në Islam

Zellshmëria në jetën e besimtarit


Meditime Kur`anore
Meditime Ramazani
Mëkatet e zemrës
Menhexhi i Ehli Sunetit
Mësime nga përvoja e Ka`ab Ibn Malik
Mësimet që i marrim nga Surja Jusuf
Njësimi i Allahut në adhurim (Teuhidi uluhije)
Norma Kuranore
Pastrimi i zemrës
Pengesat në rrugë
Për një Ramazan më ndryshe
Përfitime nga jeta e Muhamedit (alejhi selam)

01 - Rëndësia e historisë profetike

02 - Arabët dhe periudha para shpalljes

03 - Përfitime nga ngjarja e Elefantit

04 - Hapja e gjoksit të Pejgamberit dhe martesa me Hadixhen

05 - Rindërtimi i Qabës dhe vendosja e gurit në vendin e vet

06 - Fillimi i shpalljes

07 - Thirrja e fshehur

08 - Thirrja publike (I)

09 - Thirrja publike (II)

10 - Metodat e kurejshëve në luftimin e thirrjes Islame (I)

11 - Metodat e kurejshëve në luftimin e thirrjes Islame (II)

12 - Metodat e kurejshëve në luftimin e thirrjes Islame (III)

13 - Si u maltretuan fizikisht muslimanët nga kurejshët (IV)

14 - Oferta e Utbe ibën Rebiës dhe reagimi i Pejgamberit (alejhi selam)

15 - Kërkesat e tepruara të kurejshëve dhe reagimi i të Dërguarit ndaj tyre

16 - Konsultimi i Kurejshëve me Çifutët për ndalimin e thirrjes Islame

17 - Emigrimi në Abisini

18 - Shfrytëzimi i të gjitha mundësive për thirrje në Islam

19 - Vdekja e Ebu Talibit dhe Hadixhes

20 - Ndikimi i vdekjes së Hadixhes te Pejgamberi (alejhi selam)

21 - Si e pritën Pejgamberin (alejhi selam) në Taif

22 - Israja dhe Miraxhi

23 - Mësime nga ndodhia e Israsë dhe Miraxhit

24 - Prezentimi i Islamit fiseve arabe

25 - Përgaditja e ambientit në Medine për hixhret

26 - Fillimi i Islamit te Ensarët

27 - Marrëveshja e parë e Akabes

28 - Dërgimi i Mus`abit në Medine

29 - Marrëveshja e dytë e Akabes

30 - Grupi i parë i muhaxhirëve arritën në Medine

31 - Hixhreti i Umerit (r.a)

32 - Hixhreti i Ebu Selemes dhe familjes së tij

33 - Komploti i kurejshëve për vrasjen e Pejgamberit (alejhi selam)

34 - Përgaditjet e të Dërguarit (alejhi selam) për shpërngulje

35 - Hixhreti i Pejgamberit (alejhi selam)


Porosi në prag të vdekjes
Realitete që frymëzojnë
Rrëfime Kuranore
Rrëfimi i Kabit dhe gjendja jonë
Rregulla dhe definicione të rëndësishme
Rregullat e tekfirit
Rruga drejt Allahut

Shënim: Preferohet që ligjeratat të dëgjohen sipas radhës pasi që rënditja e tyre është e qëllimshme dhe e organizuar nga hoxha.

01 - Raportet tona me Allahun

02 - Rruga drejt Allahut

03 - Rreziqet në rrugën drejt Allahut

04 - Nisja drejt Allahut

05 - Gjërat që na nevojiten në rrugën drejt Allahut

06 - Shpirtin që e blenë Allahu (I)

07 - Shpirtin që e blenë Allahu (II)

08 - Shpirtin që e blenë Allahu (III) - Llogaritja e vetvetes

09 - Ballafaqimi me nefsin

10 - Shejtani - Pengesë në rrugën e fisnikërimit të shpirtit

11 - Kur mjedisi bëhet pengesë për fisnikërimin e shpirtit

12 - Mos ta di askush pos Allahut

13 - Pastrimi nga injoranca

14 - Joserioziteti në kuptimin e fesë

15 - Rregullimi i kaosit te muslimanët

16 - Disa cilësi të bartura nga injoranca

17 - Shërimi nga injoranca

18 - Fillimi i shërimit

19 - Mjetet e shërimit

20 - Rëndësia e të kuptuarit të drejtë të fesë

21 - Ta njohim Allahun (I)

22 - Ta njohim Allahun (II)

23 - Ta njohim të Dërguarin

24 - Obligimet tona ndaj të Dërguarit

25 - Të kuptuarit e kësaj bote

26 - Besimtari në mes kësaj bote dhe ahiretit (I)

27 - Besimtari në mes kësaj bote dhe ahiretit (II)

28 - Rëndësia e veprave të mira dhe veçoritë e tyre

29 - Teuhidi si shembull (I)

30 - Teuhidi si shembull (II)

31 - Namazi

32 - Shenjat e ndikimit të veprave të mira

33 - Gjërat që ndihmojnë në ndikimin e veprave të mira

34 - Rreziku i plogështisë në besim

35 - Shenjat e plogështisë në besim

36 - Shkaqet e plogështisë në besim

37 - Shërimi i plogështisë në besim

38 - Prej Islamit të mirë ... (I)

39 - Prej Islamit të mirë ... (II)

40 - Prej Islamit të mirë ... (III)

41 - Prej Islamit të mirë ... (IV)

42 - Dijetarët rreth zgjatjes së jetës

43 - Zgjatja e drejtpërdrejtë e jetës

44 - Veprat e shpërblyera shumëfish

45 - Vazhdimi i shpërblimit pas vdekjes

46 - Rreziku i humbjes së veprave

47 - Pejgamberët, mësuesit e njerëzimit

48 - Veçoritë e pejgamberëve

49 - Pejgamberët dhe dija

50 - Pejgamberët dhe duaja

51 - Sjellja e Pejgamberëve me njerëzit

52 - Thirrja e Pejgamberëve (I)

53 - Thirrja e Pejgamberëve (II)

54 - Thirrja e Pejgamberëve (III)

55 - Dhikri (përmendja e Allahut)

56 - Dobitë e dhikrit (përmendjes së Allahut)

57 - Llojet e dhikrit

58 - Mënyrat e dhikrit

59 - Kështu lutej i Dërguari (I)

60 - Kështu lutej i Dërguari (II)

61 - Kështu lutej i Dërguari (III)

62 - Kështu lutej i Dërguari (IV)

63 - Hyrje në shpjegimin e moralit Islam

64 - Obligimet tona ndaj Islamit (I)

65 - Obligimet tona ndaj Islamit (II)

66 - Thirrja në fenë e Allahut

67 - Lidhja ndërmjet njerëzve sipas Islamit

68 - Emaneti

69 - Shembuj nga edukata e sahabeve (I)

70 - Shembuj nga edukata e sahabeve (II)

71 - Shembuj nga edukata e sahabeve (III)

72 - Shembuj nga edukata e sahabeve (IV)

73 - Shembuj nga edukata e sahabeve (V)

74 - Thirrje për meditim të mësimeve islame

75 - Edukata e Imanit (I)

76 - Edukata e Imanit (II)

77 - Edukata e Imanit (III)

78 - Morali Islam (I)

79 - Morali Islam (II)

80 - Morali Islam (III)

81 - Morali Islam (IV)

82 - Morali Islam (V)

83 - 11 shkaqe qe të ndihmojnë t`i përballosh mundimet e njerëzve

84 - Turpi

85 - Bujaria

86 - Frenimi i mllefit

87 - Modestia

88 - Përmallimi për Allahun

89 - Vetëllogaritja (el-Muhasebe)

90 - Pendimi

91 - Dobitë e të mësuarit për të parët tanë (I)

92 - Dobitë e të mësuarit për të parët tanë (II)

93 - Besimi i drejtë në Xhenet

94 - Përshkrimi i Xhenetit (I)

95 - Përshkrimi i Xhenetit (II)

96 - Dallimet në mes begative të dunjasë dhe Xhenetit

97 - Begatitë e Xhenetit

98 - Përshkrimi i Xhehnemit

99 - Dënimi i banorëve të Xhehnemit


Rruga drejt devotshmërisë
Shembuj Kur`anor
Si ta përfitojmë dashurinë e Allahut
Ta njohim Allahun

001 - Pse duhet ta njohim Allahun

002 - Çka na ndihmon ta njohim Allahun

003 - Kuptimi i emrit Allah

004 - Kuptimi i emrit Er-Rab

005 - Kuptimi i emrit Er-Rrahman

006 - Kuptimi i emrit Er-Rrahim

007 - El-Malik - kuptimi dhe reflektimet

008 - El-Malik - ndikimi në jetën e besimtarit

009 - Kuptimi i emrit El-Kudus

010 - Kuptimi i emrit Es-Selam

011 - El-Mu`min - Kuptimi dhe reflektimet (I)

012 - El-Mu`min - Ndikimi në jetën e besimtarit (II)

013 - Kuptimi i emrit El-Muhejmin

014 - Kuptimi i emrit El-Aziz

015 - Kuptimi i emrit El-Xhebar

016 - Kuptimi i emrit El-Mutekebir

017 - Kuptimi i emrit El-Halik

018 - Kuptimi i emrave El-Bari dhe El-Musauir

019 - Er-Rrezak - Kuptimi dhe reflektimet

020 - Er-Rrezak - Ndikimi në jetën e besimtarit

021 - Esh-Shekur - Kuptimi dhe reflektimet

022 - Esh-Shekur - Ndikimi në jetën e besimtarit

023 - El-Gafur - Kuptimi dhe reflektimet

024 - El-Gafur - Ndikimi në jetën e besimtarit

025 - Kuptimi i emrit Es-Semi`ë

026 - Kuptimi i emrit El-Basir

027 - El-Hafidh - Kuptimi dhe reflektimet

028 - El-Hafidh - Ndikimi në jetën e besimtarit

029 - El-Alim - Kuptimi dhe reflektimet

030 - El-Alim - Ndikimi në jetën e besimtarit

031 - El-Kerim - Kuptimi dhe reflektimet

032 - El-Kerim - Ndikimi në jetën e besimtarit

033 - El-Halim - Kuptimi dhe reflektimet

034 - El-Halim - Ndikimi në jetën e besimtarit

035 - El-Hakim - Kuptimi dhe reflektimet

036 - El-Hakim - Ndikimi në jetën e besimtarit

037 - El-Uekil - Kuptimi dhe reflektimet

038 - El-Uekil - Ndikimi në jetën e besimtarit

039 - El-Hasib - Kuptimi dhe reflektimet

040 - El-Hasib - Ndikimi në jetën e besimtarit

041 - En-Nasir - Kuptimi dhe reflektimet

042 - En-Nasir - Ndikimi në jetën e besimtarit

043 - El-Fetah - Kuptimi dhe reflektimet

044 - El-Fetah - Ndikimi në jetën e besimtarit

045 - Et-Teuab - Kuptimi dhe reflektimet

046 - Et-Teuab - Ndikimi në jetën e besimtarit

047 - El-Haj El-Kajum - Kuptimi dhe reflektimet

048 - El-Haj El-Kajum - Ndikimi në jetën e besimtarit

049 - El-Adhim - Kuptimi dhe reflektimet

050 - El-Adhim - Ndikimi në jetën e besimtarit

051 - El-Uedud - Kuptimi dhe reflektimet

052 - El-Uedud - Ndikimi në jetën e besimtarit

053 - El-Ganij - Kuptimi dhe reflektimet

054 - El-Ganij - Ndikimi në jetën e besimtarit

055 - El-Berr - Kuptimi dhe reflektimet

056 - El-Berr - Ndikimi në jetën e besimtarit

057 - El-Hadi - Kuptimi dhe reflektimet

058 - El-Hadi - Ndikimi në jetën e besimtarit

059 - El-Kadir - Kuptimi dhe reflektimet

060 - El-Kadir - Ndikimi në jetën e besimtarit

061 - El-Uelij - Kuptimi dhe reflektimet

062 - El-Uelij - Ndikimi në jetën e besimtarit

063 - El-Afuw - Kuptimi dhe reflektimet

064 - El-Afuw - Ndikimi në jetën e besimtarit

065 - Es-Samed - Kuptimi dhe reflektimet

066 - Es-Samed - Ndikimi në jetën e besimtarit

067 - Err-Rreuf - Kuptimi dhe reflektimet

068 - Err-Ereuf - Ndikimi në jetën e besimtarit

069 - Esh-Shehid - Kuptimi dhe reflektimet

070 - Esh-Shehid - Ndikimi në jetën e besimtarit

071 - Es-Sitir - Kuptimi dhe reflektimet

072 - Es-Sitir - Ndikimi në jetën e besimtarit

073 - El-Euel - Kuptimi dhe reflektimet

074 - El-Euel - Ndikimi në jetën e besimtarit

075 - El-Karib - Kuptimi dhe reflektimet

076 - El-Karib - Ndikimi në jetën e besimtarit

077 - El Muhsin - Ndikimi në shfrytëzimin e 10 ditëve të Dhul Hixhes.mp3

078 - El Muhsin - Ndikimi në shfrytëzimin e 10 ditëve të Dhul Hixhes II

079 - El-Hamid - Kuptimi dhe reflektimet

080 - El-Hamid - Ndikimi në jetën e besimtarit

081 - El Uasia - Kuptimi dhe reflektimet

082 - El-Uasia - Ndikimi në jetën e besimtarit

083 - El-Latif - Kuptimi dhe reflektimet

084 - El-Latif - Ndikimi në jetën e besimtarit

085 - El-Mexhid - Kuptimi dhe reflektimet

086 - El-Mexhid - Ndikimi në jetën e besimtarit

087 - El-Uehab - Kuptimi dhe reflektimet

088 - El-Uehab - Ndikimi në jetën e besimtarit

089 - El-Hak - Kuptimi dhe reflektimet

090 - El-Hak - Ndikimi ne jeten e besimtarit.

091 - Et-Tajib - Kuptimi dhe reflektimet

092 - Et-Tajib - Ndikimi në jetën e besimtarit

093 - EL-Hajjij - Kuptimi dhe reflektimet

094 - EL-Hajjij - Ndikimi në jetën e besimtarit

095 - El-Xhemil - Kuptimi dhe reflektimet

096 - El-Xhemil - Ndikimi në jetën e besimtarit

097 - El-Mustean - Kuptimi dhe reflektimet

098 - El-Mustean - Ndikimi në jetën e besimtarit

099 - El-Menan - Kuptimi dhe reflektimet

100 - El-Menan - Ndikimi në jetën e besimtarit.mp3

101 - Ed-Dejan - Kuptimi dhe reflektimet

102 - Ed-Dejan - Ndikimi në jetën e besimtarit

103 - El-Kabid dhe El-Basit - Kuptimi dhe reflektimet

104 - El-Kabid dhe El-Basit - Ndikimi në jetën e besimtarit

105 - El-Varith - Kuptimi dhe reflektimet

106 - El-Varith- Ndikimi në jetën e besimtarit

107 - Esh-Shafi - Kuptimi dhe reflektimet

108 - Esh-Shafi - Ndikimi në jetën e besimtarit

109 - El-Alij - Kuptimi dhe reflektimet

110 - El-Alij - Ndikimi në jetën e besimtarit

111 - El-Mukadim dhe El-Muahir - Kuptimi dhe reflektimet

112 - El-Mukadim dhe El-Muahir - Ndikimi në jetën e besimtarit

113 - Err-Rrefik - Kuptimi dhe reflektimet

114 - Err-Rrefik - Ndikimi ne jeten e besimtarit

115 - El-Kawijj dhe El-Metin - Kuptimi dhe reflektimet

116 - El-Kawijj dhe El-Metin - Ndikimi në jetën e besimtarit

117 - El-Muhit - Kuptimi dhe reflektimet

118 - El-Muhit - Ndikimi në jetën e besimtarit

119 - Es Subuh - Kuptimi dhe reflektimet

120 - Es-Subuh - Ndikimi në jetën e besimtarit

121 - El-Mukit - Kuptimi dhe reflektimet.mp3

122 - El-Mukit - Ndikimi në jetën e besimtarit

123 - El-Habir - Kuptimi dhe reflektimet

124 - El-Habir - Ndikimi në jetën e besimtarit

125 - En-Nur - Kuptimi dhe reflektimet

126 - En-Nur - Ndikimi ne jeten e besimtarit

127 - El-Mubin - Kuptimi dhe reflektimet

128 - El-Mubin - Ndikimi në jetën e besimtarit

129 - El-Kahar - Kuptimi dhe reflektimet

130 - El-Kahar - Ndikimi në jetën e besimtarit

131 - Err-Rrekib - Kuptimi dhe reflektimet

132 - Err-Rrakib - Ndikimi në jetën e besimtarit

133 - El-Ehad - Kuptimi dhe reflektimet

134 - El-Ehad - Ndikimi në jetën e besimtarit


Të njihemi me Kuranin
Të përzgjedhurit
Tregime Kur`anore
Tri parimet
Udhëtimi drejt Ahiretit
Veçoritë e Ehli Sunetit dhe komentimi i librit Rigjallërimi Islam
Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2016 - info@qsi-ks.com