AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur temën.

Adhurimet e zemrës
Arti i mirësjelljes
Formimi që synojmë
IIslami dhe morali
Kështu Allahu ua sjell shembujt
Ligjerata të përgjithshme
Meditime Ramazani
Norma Kuranore
Pengesat në rrugë
Porosi në prag të vdekjes
Realitete që frymëzojnë
Rrëfime Kuranore

01 - Refime Kuranore - Objektivat dhe rëndësia

02 - Rrëfimi mbi Ademin alejhis selam - krijimi dhe emërtimet

03 - Rrëfimi mbi Ademin as - Shejtani Havaja dhe Xhenneti

04 - Ademi alejhis selam mes mëkatit dhe pendimit

05 - Mësime dhe përvoja nga zbritja e Ademit a.s as në tokë

06 - Rrëfimi mbi Ademin - raporti mes Ademit dhe Iblisit

07 - Urtësi dhe mësime nga jetëgjatësia e Iblisit

08 - Rrëfimi për dy bijtë e Ademit

09 - Rrëfimi për dy bijtë e Ademit alejhi selam - i devotshmi faktor i sigurisë dhe mirëqenies

10 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israilëve - porosi dhe përvoja të rëndësishme

11 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israileve - Islami fe e bindjes dhe lehtësimeve

12 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israilëve - mësime dhe udhëzime përmbledhëse

13 - Rrëfimi i ndërtimit të shtëpisë së shenjtë - historia e sakrificës dhe flijimit

14 - Rrëfimi i ndërtimit të shtëpisë së shenjtë - aktualitet, bashkëpunim dhe dhembshuri

15 - Ibrahimi dhe ndërtimi i Qabes simbol i vlerave dhe humanizmit

16 - Mbreti polemizon Ibrahimin - Arsyeja shoqërues i besimit

17 - Ibrahimi dhe metodologjia e një debati të mirëfilltë

18 - Rrëfimi i Hixhretit - shembulli i dëgjueshmërisë dhe nënshtrimit

19 - Rrëfimi i Hixhretit - ligji i shkaqeve dhe mësime të sakrificës

20 - Rrëfimi i hixhretit - mes formalitetit dhe realitetit

21 - Rrëfimi që tronditi Medinen - hyrje dhe prezantim

22 - Rrefimi që tronditi Medinen

23 - Analiza e Kuranit për ngjarjet dhe metodologjia e luftimit të thashethemeve

24 - Rrëfimi që tronditi Medinen - dobitë dhe porositë përmbyllëse

25 - Besimtari nga sureja Jasin - i përgjegjshëm, praktik dhe ambicioz

26 - Besimtari nga sureja Jasin - i mëshirshëm, me prioritete dhe në shërbim të popullit

27 - Lukmani dhe biri i tij - kështu duhet të jenë prindërit

28 - Lukmani dhe biri i tij - edukata e duhur dhe formimi i kompletuar

29 - Lukmani dhe biri i tij - modestia dhe komunikimi i drejtë pjesë e edukimit

30 - Sofra e Isait alejhi selam

31 - Sofra e Isait alejhi selam II


Rrëfimi i Kabit dhe gjendja jonë
Ta njohim të Dërguarin alejhi selam

01 - Pse duhet ta njohim të Dërguarin

02 - Përgaditjet për shpalljen, Arabët

03 - Pregaditjet për shpalljen, Mekeja

04 - Përgaritjet për shpalljen - lindja dhe fëmijëria e të Dërguarit

05 - I Dërguari jetim dhe bari

06 - I Dërguari që nuk di shkrim dhe lexim

07 - Aleanca kundër padrejtësisë si përgaditje për pejgamberllëk

08 - Martesa me hadixhen r.a

09 - Përgaditjet e fundit para shpalljes

11- Qëndrimi i paharruar i Hatixhes Allahu qoftë i kënaqur me të

12 - Kush ishin besimtarët e parë

13 - Nga shtëpia e Erkamit deri te kodra safa

14 - Pse kurejshët refuzonin shpalljen

15 - Fushatat kundër të Dërguarit emërtimet e shëmtuara

16 - Fushatat kundër të Dërguarit - i Dërguari mes Ebu Talibit dhe Ebu Lehebit

17 - Fushatat kundër të Dërguarit ngritja e dilemave

18 - Urtësi hyjnore në fushatat kundër të Dërguarit alejhi selam

19 - Shpërngulja në Abisini arsyet dhe qëllimet

20 - Përpjekja e kurejshëve për të rikthyer të shpërngulurit në Abisini

21 - Analizë e fjalimit të Ebu Xhaferit para Nexhashiut

25 - Vdekja e Ebu Talibit mësime dhe urtësi

26 - Vdekja e Hatixhes një humbje që nuk u kompenzua

27 - Rrugëtimi për Taif - sprovat dhe urtësitë

28 - Një kthim më ndryshe nga Taifi në Mekke

29 - Pse ndodhi Israja dhe Miraxhi

31 -Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi

32 - Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi II

33 - Përgatitjet për Hixhretin - rrethanat në Medine

34 - Përgatitje për Hixhretin-besatimi i parë i Akabes

35 - Dërgimi i Musabit në Medine

37 - Besatimi i dytë i Akabes - mesime dhe porosi

38 - Grupet e para me të cilat filloi Hixhreti - mësime dhe dobi

39 - Hixhreti i Ebu Selemes me familjen e tij

43. Hixhreti, qëndrimi në shpellë


Ta njohim të Dërguarin alejhi selam

01 - Pse duhet ta njohim të Dërguarin

02 - Përgaditjet për shpalljen, Arabët

03 - Pregaditjet për shpalljen, Mekeja

04 - Përgaritjet për shpalljen - lindja dhe fëmijëria e të Dërguarit

05 - I Dërguari jetim dhe bari

06 - I Dërguari që nuk di shkrim dhe lexim

07 - Aleanca kundër padrejtësisë si përgaditje për pejgamberllëk

08 - Martesa me hadixhen r.a

09 - Përgaditjet e fundit para shpalljes

11- Qëndrimi i paharruar i Hatixhes Allahu qoftë i kënaqur me të

12 - Kush ishin besimtarët e parë

13 - Nga shtëpia e Erkamit deri te kodra safa

14 - Pse kurejshët refuzonin shpalljen

15 - Fushatat kundër të Dërguarit emërtimet e shëmtuara

16 - Fushatat kundër të Dërguarit - i Dërguari mes Ebu Talibit dhe Ebu Lehebit

17 - Fushatat kundër të Dërguarit ngritja e dilemave

18 - Urtësi hyjnore në fushatat kundër të Dërguarit alejhi selam

19 - Shpërngulja në Abisini arsyet dhe qëllimet

20 - Përpjekja e kurejshëve për të rikthyer të shpërngulurit në Abisini

21 - Analizë e fjalimit të Ebu Xhaferit para Nexhashiut

25 - Vdekja e Ebu Talibit mësime dhe urtësi

26 - Vdekja e Hatixhes një humbje që nuk u kompenzua

27 - Rrugëtimi për Taif - sprovat dhe urtësitë

28 - Një kthim më ndryshe nga Taifi në Mekke

29 - Pse ndodhi Israja dhe Miraxhi

31 -Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi

32 - Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi II

33 - Përgatitjet për Hixhretin - rrethanat në Medine

34 - Përgatitje për Hixhretin-besatimi i parë i Akabes

35 - Dërgimi i Musabit në Medine

37 - Besatimi i dytë i Akabes - mesime dhe porosi

38 - Grupet e para me të cilat filloi Hixhreti - mësime dhe dobi

39 - Hixhreti i Ebu Selemes me familjen e tij

43. Hixhreti, qëndrimi në shpellë


Të njihemi me Kuranin
Të përzgjedhurit
Udhëtimi drejt Ahiretit
Udhëtimi drejt ndryshimit
Xheneti i kësaj bote

01 - Xheneti i kësaj bote - Hyrje

02 - Rëndësia dhe dobitë e dhikrit

03 - Rrugëtimi drejt përjetimit të dhikrit

04 - Rregulla mbi dhikrin

05 - Fjalët më të vlefshme - SubhanAllah

06 - Fjalët më të vlefshme - Elhamdulilah

07 - Fjalet më të vlefshme - La ilahe il-Allah

08 - Fjalët më të vlefshme - Allahu Ekber

09 - La havle ve la kuvvete ila bilah - thesar i xhenetit

10 - Istigfari mbulim dhe mbrojtje

11 - Bismilah me emrin e Allahut

12 - Na mjafton Allahu dhe Ai është kujdestari më i mirë

13- Dhikri kur zgjohemi nga gjumi

14 - Dhikri kur veshim rrobat

15 - Dhikri i hyrjes dhe daljes nga tualeti

16 - Dhikri pas abdesit

17 - Dhikri i daljes nga shtëpia

18 - Dhikri i daljes nga shtëpia II

19 - Dhikri i hyrjes në xhami

20 - Dhikri gjatë ezanit

21 - Dhikri pas ezanit

22 - Dhikri në fillim të namazit

23 - Dhikri në teshehud - etehijati

24 - Dhikri në teshehud - salavatet

25 - Dhikri në teshehud - salavatet II

26 - Lutjet para selamit

27 - Lutjet para selamit II

28 - Lutjet para selamit - O Zot na jep të mira në jetën e kësaj bote

29 - Lutjet para selamit - Zoti ynë më fal muam, prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët

30 - Lutjet para selamit - Zoti im më ndihmo të përmendi, të falenderoj dhe sa më mirë të adhuroj Ty

31 - Dhikri pas selamit - Allahume ente selam

32 - Dhikri pas selamit - Ajetul Kursia

33 - Dhikri pas selamit - Ajetul Kursia II

34 - Duaja kur e vizitojmë të sëmurin

35 - Duaja në rast fatkeqësie

36 - Duaja kur i vizitojmë varrezat

37 - Duaja e udhëtimit

38 - Duaja e ngushëllimit

39 - Duaja e kthimit të borxhit

40 - Duaja e përfundimit të tubimit


Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2017 - info@qsi-ks.com