AudioVideo
    Media
Audio ligjerata

Klikoni në linqet e mëposhtme për ta zgjedhur temën.

Adhurimet e zemrës
Arti i mirësjelljes
Formimi që synojmë
IIslami dhe morali
Kështu Allahu ua sjell shembujt

01 - Kështu Allahu ua sjell shembujt - Hyrje

02 - Kështu Allahu ua sjell shembujt - Jeta e kësaj bote një

03 - Keshtu Allahu ua sjell shembujt - Shembulli i ujit dhe jetës në këtë botë

04 - Kështu Allahu ua sjell shembujt - njeriu dhe kriteret e të mbeturit i privilegjuar

05 - Kështu duhet kuptuar dunjaja

06 - Përbërësit e jetës së mirë

07 - Çfarë është xheneti për mua

08 - Xheneti është i përhershëm kuptimi dhe ndikimi

09 - Si të bëhesh banorë i Xhenetit

10 - Xheneti dhe problemet bashkëkohore

11 - Përmbyllje me bukuritë e Xhennetit

12 - Shembulli i dhënies, bëhu ky dhënës

13 - Shembulli i dhënies ta ruajmë cilësinë e dhënies

14 - Shembulli i dhënies së dështuar

14 - Shembulli i dhënies së dështuar

15 - Shembulli i bëmirësit të kërkuar

16 - Ruajtja e shpërblimit nga fortunat e rrënimit

17 - Shembulli i fjales se mire - pergjegjesia e fjales

18 - Fjala e mirë kuptime dhe porosi

19 - Produktet e fjalës së mirë

20 - Shembulli i fjalës së keqe kuptimi dhe pasojat

21 - Shembulli i fjalës së keqe fjala e keqe dhe përditshmëria jonë

22 - Shembulli i ujit dhe zjarrit - shpallja dhe logjika

23 - Shembulli i ujit dhe zjarrit - shpallja dhe zemra

24 - Shpallja dhe njeriu - procesi i ndikimit dhe kategoritë e përfitimit

25 - Shembulli marimangës - besimi interes apo bindje

26 - Shembulli i merimangës - kriteret e besimit të duhur

27 - Shembulli i vendbanimit të sigurtë - bazat e një analize të shëndoshë

28 - Shembulli i vendbanimit të sigurtë - siguria që na duhet - si ta fitojmë dhe ruajmë

29 - Shembulli i vendbanimit të sigurtë - siguria e cila nuk na duhet

30 - Shembulli i vendbanimit të sigurtë - udhëzime Kuranore për ruajtjen e shoqërisë

30 - Si dhe çfarë ka ndodhur në Isra dhe Miraxh

31 - Shembulli i dy grave I - porosi dhe mësime

32 - Shembulli i dy grave - porosi dhe mësime II

33 - Gruaja e Faraonit shembulli një gruaje të formuar dhe të qëndrueshme

34 - Merjemeja, shembull i një gruaje të përzgjedhur dhe të ndershme

35 - Shembulli i ndikimit të Kuranit - zbehja e ndikimit dhe pasojat e braktisjes

36 - Shembulli i ndikimit të Kuranit - fushat e ndikimit të kërkuar

37 - Shembulli i ndikimit të Kuranit - t'i japim Kuranit mundësinë e ndikimit

38 - Shembulli i ndikimit të Kuranit - frytet e ndikimit të duhur


Ligjerata të përgjithshme

Ashura një datë me rëndësi

Bëri pak e fitoi shumë

Besimtari mes provokimit dhe reagimit

Çfarë ngjau në udhëtimin e Israsë dhe Miraxhit

Çfarë shpreson agjëruesi

Çfarë të ngritë te Zoti yt?

Feja sipas mundësisë

Hixhreti, ngadhnjimi i të vërtetës

I Dërguari dhe vlerat njerëzore

I Dërguari ishte i veçantë

Israja dhe Miraxhi

Këshilla jetësore nga Aliu radiallahu anhu

Kështu janë muslimanët

Kështu na ka nderuar Zoti i madhëruar

Këtë njeri e don Zoti II

Këtë njeri e don Zoti

Komentimi i sures El Kader

Kuptimi i drejtë i dhikrit

Kurani prezentuesi më i mirë i Islamit

Me disa fjalë shumë porosi

Merre mësimin e duhur

Mesazhi profetik - krenohu me fenë tënde dhe thuaje gjithnjë të vërtetën

Mesazhi profetik - lutje që duhet thënë sa më shpesh

Mesazhi profetik - ta duam të ngratin dhe t'i qëndrojmë pranë

Mesazhi profetik - vlerësoji begatitë dhe kujdesu për farefisin

Mirësia e Allahut ndaj mëkatarit

Muslimanët si një trup

Muslimani i frytshem

Muslimani produktiv

Njeriu i mençur

Nuk janë të barabartë

Përfitime nga shpëtimi i Musait alejhi selam

Përgëzim hyjnor dhe lajm i rëndësishëm

Përgjegjësia e gjykimit ndaj njerëzve

Përqëndrimi në fenë e Allahut

Porosi që i japin kuptim jetë

Porosia e Selman Farisiut - mendjelehti dhe i mençuri

Porosia e Selman Farisiut për të suksesshmit II

Porositë e Jahjas alejhi selam I

Porositë e Jahjas alejhi selam II

Ramazani dhe ndryshimi

Raporti i besimtarit në raport me Kuranin

Referencat e muslimanit në marrjen e diturisë

Reflektimi i ligjeratave te ne

Shembulli i besimtarit si bleta

Shembulli i palmës - rrënjët e besimtarit

Shembulli i vendbanimit të sigurt

Si ta shfrytëzojmë kohën

Si ta trajtojmë njëri-tjetrin?

Ti je vetëm thirrës

Tre personat e mbyllur në shpellë porosi dhe mësime I

Tre personat e mbyllur në shpellë - porosi dhe mësime II

Tre personat e mbyllur në shpellë porosi dhe mësime II

Udhëzime të rëndësishme në ditët më të rëndësishme

Udhëzime të rëndësishme në ditët më të rëndësishme


Meditime Ramazani
Norma Kuranore
Normat Hyjnore për shoqëri ideale
Pengesat në rrugë
Porosi në prag të vdekjes
Realitete që frymëzojnë
Rrëfime Kuranore

01 - Refime Kuranore - Objektivat dhe rëndësia

02 - Rrëfimi mbi Ademin alejhis selam - krijimi dhe emërtimet

03 - Rrëfimi mbi Ademin as - Shejtani Havaja dhe Xhenneti

04 - Ademi alejhis selam mes mëkatit dhe pendimit

05 - Mësime dhe përvoja nga zbritja e Ademit a.s as në tokë

06 - Rrëfimi mbi Ademin - raporti mes Ademit dhe Iblisit

07 - Urtësi dhe mësime nga jetëgjatësia e Iblisit

08 - Rrëfimi për dy bijtë e Ademit

09 - Rrëfimi për dy bijtë e Ademit alejhi selam - i devotshmi faktor i sigurisë dhe mirëqenies

10 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israilëve - porosi dhe përvoja të rëndësishme

11 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israileve - Islami fe e bindjes dhe lehtësimeve

12 - Rrëfimi mbi lopën e Beni Israilëve - mësime dhe udhëzime përmbledhëse

13 - Rrëfimi i ndërtimit të shtëpisë së shenjtë - historia e sakrificës dhe flijimit

14 - Rrëfimi i ndërtimit të shtëpisë së shenjtë - aktualitet, bashkëpunim dhe dhembshuri

15 - Ibrahimi dhe ndërtimi i Qabes simbol i vlerave dhe humanizmit

16 - Mbreti polemizon Ibrahimin - Arsyeja shoqërues i besimit

17 - Ibrahimi dhe metodologjia e një debati të mirëfilltë

18 - Rrëfimi i Hixhretit - shembulli i dëgjueshmërisë dhe nënshtrimit

19 - Rrëfimi i Hixhretit - ligji i shkaqeve dhe mësime të sakrificës

20 - Rrëfimi i hixhretit - mes formalitetit dhe realitetit

21 - Rrëfimi që tronditi Medinen - hyrje dhe prezantim

22 - Rrefimi që tronditi Medinen

23 - Analiza e Kuranit për ngjarjet dhe metodologjia e luftimit të thashethemeve

24 - Rrëfimi që tronditi Medinen - dobitë dhe porositë përmbyllëse

25 - Besimtari nga sureja Jasin - i përgjegjshëm, praktik dhe ambicioz

26 - Besimtari nga sureja Jasin - i mëshirshëm, me prioritete dhe në shërbim të popullit

27 - Lukmani dhe biri i tij - kështu duhet të jenë prindërit

28 - Lukmani dhe biri i tij - edukata e duhur dhe formimi i kompletuar

29 - Lukmani dhe biri i tij - modestia dhe komunikimi i drejtë pjesë e edukimit

30 - Sofra e Isait alejhi selam

31 - Sofra e Isait alejhi selam II


Rrëfimi i Kabit dhe gjendja jonë
Ta njohim të Dërguarin alejhi selam

01 - Pse duhet ta njohim të Dërguarin

02 - Përgaditjet për shpalljen, Arabët

03 - Pregaditjet për shpalljen, Mekeja

04 - Përgaritjet për shpalljen - lindja dhe fëmijëria e të Dërguarit

05 - I Dërguari jetim dhe bari

06 - I Dërguari që nuk di shkrim dhe lexim

07 - Aleanca kundër padrejtësisë si përgaditje për pejgamberllëk

08 - Martesa me hadixhen r.a

09 - Përgaditjet e fundit para shpalljes

10 - Kështu filloi - ta njohim të Dërguarin

11- Qëndrimi i paharruar i Hatixhes Allahu qoftë i kënaqur me të

12 - Kush ishin besimtarët e parë

13 - Nga shtëpia e Erkamit deri te kodra safa

14 - Pse kurejshët refuzonin shpalljen

15 - Fushatat kundër të Dërguarit emërtimet e shëmtuara

16 - Fushatat kundër të Dërguarit - i Dërguari mes Ebu Talibit dhe Ebu Lehebit

17 - Fushatat kundër të Dërguarit ngritja e dilemave

18 - Urtësi hyjnore në fushatat kundër të Dërguarit alejhi selam

19 - Shpërngulja në Abisini arsyet dhe qëllimet

20 - Përpjekja e kurejshëve për të rikthyer të shpërngulurit në Abisini

21 - Analizë e fjalimit të Ebu Xhaferit para Nexhashiut

22 - Hamza dhe Omeri Allahu qoftë i kënaqur me ta pranojnë Islamin

23 - Bojkoti i kurejshëve ndaj të Dërguarit - mësime dhe urtësi

24 - Përpjekjet e kurejshëve për kompromis dhe qëndrimi i të Dërguarit

25 - Vdekja e Ebu Talibit mësime dhe urtësi

26 - Vdekja e Hatixhes një humbje që nuk u kompenzua

27 - Rrugëtimi për Taif - sprovat dhe urtësitë

28 - Një kthim më ndryshe nga Taifi në Mekke

29 - Pse ndodhi Israja dhe Miraxhi

30 - Si dhe çfare ka ndodhur në Isra dhe Miraxh

31 -Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi

32 - Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi II

33 - Përgatitjet për Hixhretin - rrethanat në Medine

34 - Përgatitje për Hixhretin-besatimi i parë i Akabes

35 - Dërgimi i Musabit në Medine

36 - Besatimi i dytë i Akabes

37 - Besatimi i dytë i Akabes - mesime dhe porosi

38 - Grupet e para me të cilat filloi Hixhreti - mësime dhe dobi

39 - Hixhreti i Ebu Selemes me familjen e tij

40 - Kështu u shpërngul Umeri Allahu qoftë i kënaqur me të

41 - Vendimi i kurejshitëve për ta vrarë të Dërguarin alejhi selam

42 - Hixhreti nisja nga shtëpia eEbu Bekrit

43. Hixhreti, qëndrimi në shpellë

44 - Hixhreti rrugës për në Medine

45 - Ngjarja me Suraka ibn Malik

46 - Hixhreti, arritja në Medine

47 - Në shtëpinë e Ebu Ejub el Ensarit

48 - Vendimet e para në Medine

49 - Ndërtimi shoqëror në Medine

50 - Kështu filloi ezani

51 - Rikthehen provokimet e kurejshëve

51 - Rikthehen provokimet e kurejshëve

52 - Muhamedi alejhi selam ndryshon reagimin ndaj kurejshëve

53 - Ndryshimi i Kiblës - mësime dhe urtësi

54 - Keshtu ndodhi Beteja e Bedrit

55 - Rëndësia e betejës në Bedër

56 - Përfitime dhe mësime nga Beteja e Bedrit

57 - Ngjarjet që ndërlidhen me Betejën e Bedrit

58 - I Dërguari në familjen e tij - rëndësia dhe veçoritë

59 - I Dërguari në familjen e tij - dashuria bashkëshortore në kuadër të adhurimit

60 - I Dërguari në familjen e tij mëshira në familjen e të Dërguarit alejhi selam

61 - I Dërguari në familjen e tij modeli i balansit bashkëshortor në jetën e të Dërguarit

62 - I Dërguari në familjen e tij - i Dërguari kështu edukonte familjen e tij.mp3

63 - I Dërguari në familjen e tij: Kështu i Dërguari i zgjidhte problemet bashkëshortore

64 -Disa ngjarje pas Bedrit

65 - Beteja në Uhud - Pse ndodhi?

66 - Beteja në Uhud - Përgaditjet e fundit

67 - Beteja në Uhud - Çfarë ndodhi atë ditë?

68 - Beteja në Uhud - dëshmorët në Uhud

69 -Beteja e Uhudit - mësime dhe porosi 1

70 - Beteja e Uhudit - mësime dhe porosi II

71 - Ngjarja ne Rexhi'a

72 - Tragjedia tek pusi Maunes

73 - Martesa me Umu Selemen dhe disa ngjarje tjera

74 - Dëbimi i fisit Benu Nadir

75 - Ngjarja me fisin Benu Mustalik

76 - Një përpjekje e hipokritëve për destabilizim

77 - Hipokritët godasin familjen e të Dërguarit I

78 - Mesime nga ngjarja me Aishen

79 - Mesime nga ngjarja me Aishen II

80 - Beteja e Ahzabit - shkaqet dhe rrethanat

81 - Beteja e Ahzabit -si filloi të përkeqësohet situata

82 - Beteja e Ahzabit - kështu mori fund

83 - Beteja e Ahzabit - dobi dhe porosi


Ta njohim të Dërguarin alejhi selam

01 - Pse duhet ta njohim të Dërguarin

02 - Përgaditjet për shpalljen, Arabët

03 - Pregaditjet për shpalljen, Mekeja

04 - Përgaritjet për shpalljen - lindja dhe fëmijëria e të Dërguarit

05 - I Dërguari jetim dhe bari

06 - I Dërguari që nuk di shkrim dhe lexim

07 - Aleanca kundër padrejtësisë si përgaditje për pejgamberllëk

08 - Martesa me hadixhen r.a

09 - Përgaditjet e fundit para shpalljes

10 - Kështu filloi - ta njohim të Dërguarin

11- Qëndrimi i paharruar i Hatixhes Allahu qoftë i kënaqur me të

12 - Kush ishin besimtarët e parë

13 - Nga shtëpia e Erkamit deri te kodra safa

14 - Pse kurejshët refuzonin shpalljen

15 - Fushatat kundër të Dërguarit emërtimet e shëmtuara

16 - Fushatat kundër të Dërguarit - i Dërguari mes Ebu Talibit dhe Ebu Lehebit

17 - Fushatat kundër të Dërguarit ngritja e dilemave

18 - Urtësi hyjnore në fushatat kundër të Dërguarit alejhi selam

19 - Shpërngulja në Abisini arsyet dhe qëllimet

20 - Përpjekja e kurejshëve për të rikthyer të shpërngulurit në Abisini

21 - Analizë e fjalimit të Ebu Xhaferit para Nexhashiut

22 - Hamza dhe Omeri Allahu qoftë i kënaqur me ta pranojnë Islamin

23 - Bojkoti i kurejshëve ndaj të Dërguarit - mësime dhe urtësi

24 - Përpjekjet e kurejshëve për kompromis dhe qëndrimi i të Dërguarit

25 - Vdekja e Ebu Talibit mësime dhe urtësi

26 - Vdekja e Hatixhes një humbje që nuk u kompenzua

27 - Rrugëtimi për Taif - sprovat dhe urtësitë

28 - Një kthim më ndryshe nga Taifi në Mekke

29 - Pse ndodhi Israja dhe Miraxhi

30 - Si dhe çfare ka ndodhur në Isra dhe Miraxh

31 -Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi

32 - Çfarë përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi II

33 - Përgatitjet për Hixhretin - rrethanat në Medine

34 - Përgatitje për Hixhretin-besatimi i parë i Akabes

35 - Dërgimi i Musabit në Medine

36 - Besatimi i dytë i Akabes

37 - Besatimi i dytë i Akabes - mesime dhe porosi

38 - Grupet e para me të cilat filloi Hixhreti - mësime dhe dobi

39 - Hixhreti i Ebu Selemes me familjen e tij

40 - Kështu u shpërngul Umeri Allahu qoftë i kënaqur me të

41 - Vendimi i kurejshitëve për ta vrarë të Dërguarin alejhi selam

42 - Hixhreti nisja nga shtëpia eEbu Bekrit

43. Hixhreti, qëndrimi në shpellë

44 - Hixhreti rrugës për në Medine

45 - Ngjarja me Suraka ibn Malik

46 - Hixhreti, arritja në Medine

47 - Në shtëpinë e Ebu Ejub el Ensarit

48 - Vendimet e para në Medine

49 - Ndërtimi shoqëror në Medine

50 - Kështu filloi ezani

51 - Rikthehen provokimet e kurejshëve

51 - Rikthehen provokimet e kurejshëve

52 - Muhamedi alejhi selam ndryshon reagimin ndaj kurejshëve

53 - Ndryshimi i Kiblës - mësime dhe urtësi

54 - Keshtu ndodhi Beteja e Bedrit

55 - Rëndësia e betejës në Bedër

56 - Përfitime dhe mësime nga Beteja e Bedrit

57 - Ngjarjet që ndërlidhen me Betejën e Bedrit

58 - I Dërguari në familjen e tij - rëndësia dhe veçoritë

59 - I Dërguari në familjen e tij - dashuria bashkëshortore në kuadër të adhurimit

60 - I Dërguari në familjen e tij mëshira në familjen e të Dërguarit alejhi selam

61 - I Dërguari në familjen e tij modeli i balansit bashkëshortor në jetën e të Dërguarit

62 - I Dërguari në familjen e tij - i Dërguari kështu edukonte familjen e tij.mp3

63 - I Dërguari në familjen e tij: Kështu i Dërguari i zgjidhte problemet bashkëshortore

64 -Disa ngjarje pas Bedrit

65 - Beteja në Uhud - Pse ndodhi?

66 - Beteja në Uhud - Përgaditjet e fundit

67 - Beteja në Uhud - Çfarë ndodhi atë ditë?

68 - Beteja në Uhud - dëshmorët në Uhud

69 -Beteja e Uhudit - mësime dhe porosi 1

70 - Beteja e Uhudit - mësime dhe porosi II

71 - Ngjarja ne Rexhi'a

72 - Tragjedia tek pusi Maunes

73 - Martesa me Umu Selemen dhe disa ngjarje tjera

74 - Dëbimi i fisit Benu Nadir

75 - Ngjarja me fisin Benu Mustalik

76 - Një përpjekje e hipokritëve për destabilizim

77 - Hipokritët godasin familjen e të Dërguarit I

78 - Mesime nga ngjarja me Aishen

79 - Mesime nga ngjarja me Aishen II

80 - Beteja e Ahzabit - shkaqet dhe rrethanat

81 - Beteja e Ahzabit -si filloi të përkeqësohet situata

82 - Beteja e Ahzabit - kështu mori fund

83 - Beteja e Ahzabit - dobi dhe porosi


Të njihemi me Kuranin
Të përzgjedhurit
Udhëtimi drejt Ahiretit
Udhëtimi drejt ndryshimit
Xheneti i kësaj bote

01 - Xheneti i kësaj bote - Hyrje

02 - Rëndësia dhe dobitë e dhikrit

03 - Rrugëtimi drejt përjetimit të dhikrit

04 - Rregulla mbi dhikrin

05 - Fjalët më të vlefshme - SubhanAllah

06 - Fjalët më të vlefshme - Elhamdulilah

07 - Fjalet më të vlefshme - La ilahe il-Allah

08 - Fjalët më të vlefshme - Allahu Ekber

09 - La havle ve la kuvvete ila bilah - thesar i xhenetit

10 - Istigfari mbulim dhe mbrojtje

11 - Bismilah me emrin e Allahut

12 - Na mjafton Allahu dhe Ai është kujdestari më i mirë

13- Dhikri kur zgjohemi nga gjumi

14 - Dhikri kur veshim rrobat

15 - Dhikri i hyrjes dhe daljes nga tualeti

16 - Dhikri pas abdesit

17 - Dhikri i daljes nga shtëpia

18 - Dhikri i daljes nga shtëpia II

19 - Dhikri i hyrjes në xhami

20 - Dhikri gjatë ezanit

21 - Dhikri pas ezanit

22 - Dhikri në fillim të namazit

23 - Dhikri në teshehud - etehijati

24 - Dhikri në teshehud - salavatet

25 - Dhikri në teshehud - salavatet II

26 - Lutjet para selamit

27 - Lutjet para selamit II

28 - Lutjet para selamit - O Zot na jep të mira në jetën e kësaj bote

29 - Lutjet para selamit - Zoti ynë më fal muam, prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët

30 - Lutjet para selamit - Zoti im më ndihmo të përmendi, të falenderoj dhe sa më mirë të adhuroj Ty

31 - Dhikri pas selamit - Allahume ente selam

32 - Dhikri pas selamit - Ajetul Kursia

33 - Dhikri pas selamit - Ajetul Kursia II

34 - Duaja kur e vizitojmë të sëmurin

35 - Duaja në rast fatkeqësie

36 - Duaja kur i vizitojmë varrezat

37 - Duaja e udhëtimit

38 - Duaja e ngushëllimit

39 - Duaja e kthimit të borxhit

40 - Duaja e përfundimit të tubimit


Regjistrohuni që të pranoni cdo javë nga një email me informata rreth temave të reja të publikuara në websajt.
QSI - 2018 - info@qsi-ks.com